ЗАКОНИ УКРАЇНИ ТА ПІДЗАКОННІ АКТИ

ЗАКОН УКРАЇНИ  Про освіту  (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380) zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141)  zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

ЗАКОН УКРАЇНИ Про засади державної мовної політики (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 23, ст.218) - zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17
З А К О Н   У К Р А Ї Н И   Про інноваційну діяльність  (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 36, ст.266 ) - zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15
 
ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону праці (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 49, ст.668)
{Вводиться в дію Постановою ВР № 2695-XII від 14.10.92, ВВР, 1992, № 49, ст.669}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 196/96-ВР від 15.05.96, ВВР, 1996, № 31, ст. 145  № 783-XIV від 30.06.99, ВВР, 1999, № 34, ст.274 - 
редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом про Державний бюджет України на 2000 рік}
{В редакції Закону № 229-IV від 21.11.2002, ВВР, 2003, № 2, ст.10}
{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 1331-IV від 25.11.2003, ВВР, 2004, № 14, ст.205 
№ 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250 
№ 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162 
№ 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267 
№ 3108-IV від 17.11.2005, ВВР, 2006, № 1, ст.18 
№ 1026-V від 16.05.2007, ВВР, 2007, № 34, ст.444 
№ 345-VI від 02.09.2008, ВВР, 2008, № 42-43, ст.293 
№ 1454-VI від 04.06.2009, ВВР, 2009, № 44, ст.654 
№ 2185-VI від 13.05.2010, ВВР, 2010, № 28, ст.353 
№ 2367-VI від 29.06.2010, ВВР, 2010, № 34, ст.486 
№ 2562-VI від 23.09.2010, ВВР, 2011, № 6, ст.47 
№ 3038-VI від 17.02.2011, ВВР, 2011, № 34, ст.343 
№ 3395-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 50, ст.537 
№ 3458-VI від 02.06.2011, ВВР, 2011, № 50, ст.551 
№ 5459-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 48, ст.682 
№ 1193-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873 
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12 
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75 
№ 191-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.133 
№ 2249-VIII від 19.12.2017} 

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 

Кодекс законів про працю України - zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08

Про Державну національну програму "Освіта"  ("Україна XXI століття")  - zakon3.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF  

Про Національну доктрину розвитку освіти  - zakon3.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосв навчальних закладів  - zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1318-2009-%D0%BF  

Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію - zakon2.rada.gov.ua/laws/show/736-2016-%D0%BF